Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

- dotycząca danych osobowych Klientów (w tym klientów sklepu internetowego ChemiaShop.pl) oraz
- dotycząca danych osobowych odbiorców przesyłek ze sklepu internetowego ChemiaShop.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ChemiaShop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-650 Poznań, ul.Obornicka 227, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000717540, NIP- 7822764632, REGON- 368886412, (zwaną dalej „My”, „Chemiashop" lub "Spółka”), która jest jednocześnie operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.chemiashop.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Mailowo; na adres: biuro@chemiashop.pl

Osobiście;pod adresem 60-449 Poznań , ul. Wichrowa 4 lok. 24. 

Telefonicznie; 570-390-680 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Skąd mamy Twoje dane?

Dane osobowe naszych Klientów oraz Klientów sklepu internetowego ChemiaShop.pl pozyskujemy od nich samych, dobrowolnie, podczas procesu składania zamówień i dokonywania zakupów oferowanych przez nas towarów.
Dane osobowe odbiorców pozyskujemy zwykle od Klientów sklepu internetowego ChemiaShop.pl, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.
Prowadzimy również sprzedaż za pośrednictwem serwisów internetowych należących do podmiotów trzecich, jak np. Allegro. W razie gdy kupujesz od nas za pośrednictwem takich serwisów, wszystkie dane dotyczące tego zakupu otrzymujemy od nich.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?

Jeżeli jesteś naszym Klientem (w tym Klientem sklepu internetowego ChemiaShop.pl), przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą podczas procesu sprzedaży, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z ChemiaShop.pl, w tym dokonywania transakcji oraz płatności za zakupy;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji i reklamacji w sklepie internetowym ChemiaShop.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie lub e-mail);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • Obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą Twoje zamówienie;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Twoje dane osobowe zostaną również ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

 Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów sklepu internetowego ChemiaShop.pl (niekiedy Klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, itp.), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z Klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że Klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz Klient.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ChemiaShop.pl, którym jest:

 • zapewnienie obsługi płatności;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów:
1. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
2. w przypadku wystawienia faktury – dane konieczne do wystawienia faktury,
a niekiedy również:
3. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umowy (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu),
4. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji.

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego:
1. imię i nazwisko
2. firmę przedsiębiorcy
3. login
4. numer telefonu
5. adres email
6. adres zamieszkania
7. adres prowadzenia działalności gospodarczej
8. adres, pod który mają zostać wysłane towary
9. historia zakupów,
10. unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,
11. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku
12. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury
a niekiedy również:
13. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

Przetwarzam następujące dane osobowe odbiorców:
1. imię i nazwisko;
2. adres dostawy;
3. numer telefonu.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z ChemiaShop.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników ChemiaShop.pl. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO